ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

TECHNIKUM

4 - letni cykl kształcenia


TECHNIK LOGISTYK – NOWOŚĆ


A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


TECHNIK HANDLOWIEC – NOWOŚĆ


A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Handlowiec, w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

Do obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych.

Handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Osobę wykonującą zawód handlowca powinny wyróżniać zdolność nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Wymagana jest duża komunikatywność oraz łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Specyfika pracy, wynikająca z bezpośredniego kontaktowania się z partnerami handlowymi, wymaga dużej kultury osobistej, uczciwości oraz zrównoważenia i odporności emocjonalnej. Ze względu na różnorodność i złożoność zadań zawodowych wymaganymi cechami w tym zawodzie są również duża samodzielność i aktywność w działaniu.

Handlowcy najczęściej działają pod presją czasu, dlatego powinni być osobami dobrze zorganizowanymi, spostrzegawczymi oraz potrafiącymi szybko dostosować się do zmieniających się warunków działania.


TECHNIK INFORMATYK


E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może instalować oraz administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.

Do najczęściej spotykanych w zawodzie technika informatyka grup stanowisk należą:

technik informatyk - serwisant: rozpoznaje przyczyny nieprawidłowego działania systemu komputerowego, usuwa usterki, zajmuje się również składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego;

technik informatyk - monter: wykonuje prace instalacyjne sprzętu komputerowego oraz okablowania, sprawdza poprawność działania urządzeń odbiorczych, diagnozuje ewentualne problemy programowo-sprzętowe;

technik informatyk - sprzedawca w sklepie komputerowym: odpowiada za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zastosowań, a w końcu sprzedaje klientowi potrzebny mu asortyment.

Technik informatyk, który jest pracownikiem działu informatycznego w biurze, zazwyczaj łączy te wszystkie zadania.


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


T.06. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych.

Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia  w  zakładach  żywienia  zbiorowego i  żywienia  rodziny oraz urządzaniem  zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, profesjonalnie i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Po ukończeniu szkoły uczeń może podjąć pracę w takich miejscach jak:

  • firmy cateringowe, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe
  • instytucje zajmujące się obrotem żywnością
  • służby sanitarno epidemiologiczne
  • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu

KELNER


T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

T.10. Organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia

Kelner to osoba, która obsługuje klientów w restauracjach, kawiarniach, barach, pubach i innych lokalach gastronomicznych, a także gości na przyjęciach, bankietach, koktajlach i innych imprezach.

Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: właściwe nakrycie stołu, ustawienie wszystkich naczyń i sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre, wybór stolika i zaprowadzenie do niego gości, podanie menu, udzielenie informacji o ofercie lokalu, doradzanie w wyborze, wreszcie przyjęcie zamówienia, podanie dania klientowi oraz dbanie o zadowolenie gości i dobry wizerunek lokalu.

Kwalifikacje i umiejętności do pracy w tym zawodzie zdobywasz też przez doświadczenie – odbywając praktykę w restauracji lub innym lokalu. Mile widziana jest też znajomość języka angielskiego. Warunkiem zatrudnienia jest dobry stan zdrowia i brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

Kelner powinien cechować się: zdolnością szybkiego nawiązywania kontaktu z klientem, miłą aparycją, życzliwością i uprzejmością, wysoką kulturą osobistą. Niezbędna jest też dokładność oraz zdolność do koncentracji i dbałość o czystość. Ponadto, musi wzbudzić w kliencie zaufanie, gdyż często służy radą przy dokonywaniu wyboru.


TECHNIK EKONOMISTA


A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie, lub współdziałanie przy wykonywaniu, czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

 

WAŻNE

Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości, a technik rachunkowości  po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. uzyska zawód technik ekonomisty