Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy - mgr Dorota Bieleń

Poniedziałek  10.20 – 12.30

Wtorek  8.35 – 9.30, 10.15 - 11.05

Środa 11.00 – 12.10, 14.00 - 16.30

Czwartek 9.25 - 10.20, 11.05 - 12.45

Piątek  9.30 - 10.20

- Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
- Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
· bezrobocie,
· problemy zdrowotne,
· adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
- Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
- Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
- Pomoc innym nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
- Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy:

- Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
- Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
- Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym,europejskim i światowym na temat:
· rynku pracy,
· trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
· możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
· instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
· alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieŜy z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
· programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
· porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
- Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
- Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
- Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy
- Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
- Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
· tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
· realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
- Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
- Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet,CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
- Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.