„Mój rozwój- moja przyszłość” -projekt

...

Projekt  „Mój rozwój- moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego m.in.w ZSP Ryglice. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Działania projektowe zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Planuje się następujące formy wsparcia:

a)      realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatycznych

b)      realizację różnych form rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii;

c)       organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów

d)      nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły w tym m.in.: przedsiębiorcami w celu realizacji programów edukacyjnych- wizyty zawodowznawcze;

e)      realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą- wyjazdy edukacyjne

f)       naukę programowania

g)      staże zawodowe

Wsparcie zostanie również skierowane do nauczycieli w celu rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych obejmuje w szczególności:

a)            studia podyplomowe

b)           programy wspomagania w zakresie TIK i pracy metodą eksperymentu.

 

- Dokumenty dla nauczycieli dostępne są - tutaj

- Dokumenty dla uczniów dostępne są - tutaj