KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Regulamin konkursu na najlepszą recenzję książki

...

Regulamin konkursu na najlepszą recenzję książki

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach.
2. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie recenzji  dowolnie wybranej i przeczytanej przez siebie książki.
3. Praca nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4
4. Konkurs trwa od 18. 11. 2019-19.12.2019r.
5. Konkurs przebiega w 2 etapach:

I etap :

  1. od 06.12.2019 do dn.19.12.2019 należy składać prace w bibliotece szkolnej
  2. do 04.01.2020 komisja wyłoni najlepsze prace, które zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej
  3. wyróżnione prace otrzymają ocenę z języka polskiego

II etap:
Spośród prac wyróżnionych zostanie wybrana najlepsza, której autor otrzyma nagrodę rzeczową

6. Prace będą oceniane przez jury złożone z nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.

7. Komisja będzie oceniała poprawność językową, sposób przedstawienia treści, oryginalność.

8. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 04.01.2020 r. w bibliotece i ma stronie internetowej. 
9. Wręczenie nagrody nastąpi 03.01.2020 r.